INFORMÁCIE O NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLE

Základné informácie našej materskej školy

Predškolská výchova umožňuje dieťaťu vojsť do reality sveta cez rozmanitosť, pestrosť a vzájomné súvislosti jeho častí. Vytvára vo vedomí dieťaťa obraz sveta, ktorý je založený na jeho zážitkoch. Orientuje sa na jeho vnútorný potenciál, na jeho záujmy, aktivitu, na otváranie a rozširovanie možností pre dieťa zapájať sa do spoločného diania v životnej realite.

Dieťa sa prvý raz včleňuje do väčšieho kolektívu, kde sa nezabúda na jeho jedinečnú osobnosť a aktívne učenie.

Rozvíjanie dieťaťa prebieha v týchto vzdelávacích oblastiach:

Jazyk a komunikácia

• hovorená reč:

- artikulácia a výslovnosť

- gramatická správnosť a spisovnosť hovorenej reči

- primeranosť používania jazyka

písaná reč:

- význam a funkcia, chápanie, porozumenie

- znalosť žánrov

- skúsenosti, vedomosti a schopnosti formálnej charakteristiky písanej reči

- fonologické uvedomovanie a grafomotorika

- poznávanie knižných konvencií a utváranie konceptu tlače

Matematika a práca s informáciami

čísla a vzťahy

- zisťovanie počtu predmetov v skupine a riešenie jednoduchých úloh súvisiacich s počtom

geometria a meranie

- orientácia v priestore a rovine

logika

- výroky, jednoduché riešenia úloh

práca s informáciami

- využívanie digitálnych pomôcok a hier

Človek a príroda

rozvoj prírodovednej gramotnosti

Človek a spoločnosť

režim dňa a orientácia v čase

- poznávanie časových úsekov dňa, týždňa, mesiaca, roka

geografia a orientácia v okolí

- zoznamovanie sa s blízkym a širším okolím, pozorovanie, získavanie skúseností

história okolia a národné povedomie

- spoznáva kultúrne pamiatky, významné inštitúcie v obci, okolí

základy etikety

- dodržiavanie pravidiel, správanie sa

ľudské vlastnosti a emócie

- vnímanie, rozoznávanie pozitívnych a negatívnych emócií a vlastností detí aj dospelých, sebareflexia

mediálna výchova

- upevňovanie predstáv o skutočnej a virtuálnej realite

Človek a svet práce

- rozvíja sa zručnosť, sebaobslužné činnosti, vytvárajú sa grafomotorické predispozície, rozvíja sa technické myslenie

Umenie a kultúra

hudobná výchova

- rozvíjanie hudobných schopností, zručnosti a návykov

výtvarná výchova

- rozvíja sa fantázia, zručnosti detí, komunikácia, dieťa spoznáva kultúru v okolí, manipuluje s výtvarnými prostriedkami

Zdravie a pohyb

- telesné cvičenia rozvíjané motiváciou a osvojením si správnych pohybových zručností

Organizácia :

MŠ Školská 438

Počet tried : 9

Počet pedagogických zamestnancov: 12

Počet prevádzkových zamestnancov: 4

MŠ Kostolná 855

Počet tried: 2

Počet pedagog. zamestnancov: 3

Počet prevádzk. zamestnancov: 2

Prevádzka MŠ: 6,30 - 16,00 hod.

Režim dňa:

6:30 - 7:00 otvorenie MŠ, schádzanie detí v zbernej triede

7:05 - 8:25 hry a hrové činnosti podľa výberu detí, zdravotné cvičenia

8:30 - 8:50 činnosti zabezpečujúce životosprávu, hygiena, desiata

9:00 - 11:30 výchovo-vzdelávacie aktivity, pobyt vonku

11:30 - 12:00 činnosti zabezpečujúce životosprávu, hygiena, obed

12:00 - 12:30 v triedach s poldennou prevádzkou, ukončenie prevádzky

12:00 - 14:00 relax a odpočinok

14:00 - 14:30 hygiena, olovrant

14:30 - 16:00 hrové činnosti, dopoludňajšie výchovno-vzdelávacie aktivity, individuálne aktivity detí, voľné hry

16:00  odchod detí domov - ukončenie prevádzky v MŠ 

Poplatky:

30,- Eur na jedno dieťa- zápisné, schválené na ZRPŠ

10,- Eur mesačný poplatok (podľa VZN č. 54/2008, doplnok 4/2015)

Úhrada poplatkov:

30,- eur v hotovosti v MŠ

10,- eur na číslo účtu IBAN: SK12 5600 0000 0040 4092 5006

Deti predškolského veku mesačný poplatok neplatia!